Trots op ons Kwaliteitscertificaat internationalisering

Woensdag 2 december 2015ROC West-Brabant ontving dinsdag 1 december in Den Haag het Erasmus+ Mobility Charter: het kwaliteitscertificaat voor het internationaliseringsbeleid dat zij de afgelopen jaren heeft uitgewerkt naar een concreet activiteitenprogramma voor studenten en docenten. Met dit kwaliteitscertificaat kunnen de komende jaren meer en gemakkelijker internationale stages en uitwisselingen worden gerealiseerd.
 
In de naar het oordeel van de beoordelingscommissie goed uitgewerkte visie van ROC West-Brabant (Strategie 2020) is internationalisering een integraal onderdeel van het primaire onderwijsproces. Dit is van belang voor het uitvoeren van haar kerntaak: het ontwikkelen van hun studenten tot succesvolle wereldburgers en flexibele, inzetbare en competente werknemers, die in staat zijn in een internationale context te werken.
De noodzakelijke organisatorische randvoorwaarden zijn ingevuld, voortbouwend op de succesvolle ervaringen met mobiliteitsprojecten in de laatste jaren. Het door het International Office van het ROC ontwikkelde digitale platform RocAbroad (www.rocabroad.eu) kan worden beschouwd als een voorbeeld van good practice: de studenten bouwen daarin een digitale stageportfolio op en worden daarin uitgedaagd om medestudenten en docenten actief te betrekken bij hun stage.

Europese partnerscholen
Een ander punt waarmee ROC West-Brabant scoorde was de mate waarin en de manier waarop het de mogelijkheid biedt aan studenten om in het buitenland op stage te gaan. Sinds 2011 is het aantal deelnemers steeds toegenomen. Naast deze stages is het voor studenten vanaf 2014 ook mogelijk om bij een aantal Europese partnerscholen delen van de studie te volgen. Brede internationale vorming van excellente, ambitieuze leerlingen in een lerende cultuur is een belangrijke prioriteit voor ROC West-Brabant. Ook voor docenten van het ROC behoort een bezoek aan een partnerschool in het buitenland tot de mogelijkheden.

Over Erasmus +
De indertijd ook door Nederland onderschreven EU-doelstelling voor studentenmobiliteit in het mbo is ambitieus: in 2020 zou 6% van de MBO-populatie tenminste twee weken naar het buitenland moeten gaan voor studie of stage. Dit percentage is een streven dat richting geeft aan nationaal beleid, maar dat niet ten koste mag gaan van de kwaliteit van het onderwijs. Om deze doelstelling te halen, is een stevige en gezamenlijke inspanning nodig van alle betrokken partijen. Hierbij geldt dat kwaliteit van de studie- of stageperiode in het buitenland leidend is en dat instellingen hun zaken op orde moeten hebben. Voor ROC West-Brabant is dat zeker het geval, gezien het ontvangen kwaliteitscertificaat Erasmus+ Mobility Charter.