ROC West-Brabant blij met erkenning onderwijs innovatieprojecten

Maandag 24 oktober 2016

Impuls vanuit bedrijfsleven en overheid voor innovatiever beroepsonderwijs

Vandaag hebben we voor twee projecten een bijdrage toegekend gekregen uit het RIF (Regionaal Investeringsfonds) mbo, een cofinanciering van overheid, ondernemers en onderwijs. Het gaat om de projecten ‘Centrum voor Mobiliteit en Logistiek’ waar o.a. het Radius College en Markiezaat College bij betrokken zijn en ‘Eventum’, waar het Zoomvliet College bij betrokken is. We zijn enorm blij met deze mogelijkheid om samen met het bedrijfsleven te werken aan een betere aansluiting tussen middelbaar beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt. Al eerder ontving het Kellebeek College samen met diverse zorgpartners en de gemeente Roosendaal een RIF-toekenning voor de Zorgboulevard Roosendaal, uitgerekend de plek waar minister Jet Bussemaker maandag 24 oktober alle toekenningen bekendmaakte. De minister noemde het project Zorgboulevard Roosendaal een prachtig voorbeeld van een samenwerking rondom de RIF-gelden.

De projecten van ROC West-Brabant zijn twee van de in totaal 16 vernieuwende initiatieven van bedrijfsleven en onderwijsinstellingen die vandaag groen licht kregen van minister Jet Bussemaker (Onderwijs). In totaal is voor de projecten € 12,8 miljoen beschikbaar uit het RIF mbo 2016. De subsidie voor de twee huidige projecten is over de komende 4 jaar verdeeld. Daarmee gaan de betreffende colleges van ROC West-Brabant aan de slag om de doelstellingen die ze met hun partners uit het bedrijfsleven hebben geformuleerd waar te maken om vervolgens de samenwerking structureel te continueren.

Met de eerdere honorering in 2014 van de aanvraag voor de ‘Zorgboulevard’ en in 2015 voor het ‘Vakcentrum Bouwtechniek’ en de ‘Composite Maintenance Cluster’ zijn nu vijf grote aanvragen door het investeringsfonds toegewezen. ROC West-Brabant ziet in de toekenningen een bevestiging van de constructieve manier waarop zij samenwerkt met het bedrijfsleven. 

Centrum voor Mobiliteit en Logistiek regio West-Brabant
Bedrijfsleven, overheid en beroepsonderwijs willen met het Centrum voor Mobiliteit en Logistiek de katalysator zijn voor de ontwikkelingen op het terrein van mobiliteit en logistiek in West-Brabant.

De belangrijkste doelstelling is om samenhang te brengen in de sector, bij de betrokken overheden en in het onderwijs, om daadwerkelijk stappen te kunnen zetten die bijdragen aan de groei van de sector en de aansluiting van het beroepsonderwijs daarbij. Dat moet worden bereikt door vernieuwing, verbetering en uitbreiding van het onderwijsaanbod en een sterke verwevenheid van praktijkcomponenten van het onderwijs met de beroepspraktijk op één uitvoeringslocatie. Uiteindelijk moet dat leiden tot verbetering van het arbeidsmarktperspectief voor de studenten en voldoende en kwalitatief goed geschoold personeel dat snel beschikbaar is voor de bedrijven in de sector.

Naast ROC West-Brabant en het logistieke bedrijfsleven zijn verschillende gemeenten betrokken. De beoogde praktijklocatie waar ROC West-Brabant logistieke opleidingen gaat onderbrengen komt in Roosendaal.

Arjan Kastelein, voorzitter van de Raad van Bestuur, is heel blij met de toekenning van deze projectaanvraag: “In de afgelopen jaren is door bedrijfsleven, onderwijs en overheid vooral veel over ambities en gewenst beleid gesproken. Door de versnippering zijn ambities aanvankelijk slecht opgepakt en uitgewerkt. Denk dan aan veel kleine en erg weinig grote bedrijven, korte termijn agenda’s, sterke onderlinge concurrentie, weinig coördinatie bij betrokken overheden en meerdere betrokken colleges bij het ROC. Dan is het des te mooier om te zien dat door intensief overleg, druk, ondersteuning en positieve aandacht vanuit regionale overheden en onderwijs het proces in een stroomversnelling is gebracht en heeft geleid tot meerdere concrete acties. Daarvan zien we vandaag het resultaat met het projectplan voor Centrum voor Mobiliteit en Logistiek dat nu mede door deze RIF-gelden snel gerealiseerd kan gaan worden.”

Eventum Bergen op Zoom
De andere projectaanvraag die gehonoreerd is, komt vanuit het Zoomvliet College. Via Zoomvliet Studio in Bergen op Zoom verzorgt zij opleidingen op het gebied van Audiovisuele producties (AV) en Podium- en evenemententechniek (PET).

Het onderwijs ziet dat de culturele sector veranderingen doormaakt en dat daardoor andere eisen worden gesteld aan (afgestudeerde) studenten. De noodzaak om gezamenlijk deze mbo-opleidingen verder te ontwikkelen en zo beter aan te sluiten op ontwikkelingen binnen de culturele sector werd zowel vanuit onderwijs als vanuit het bedrijfsleven en de overheid onderkend. Er zijn gesprekken opgestart tussen ROC West-Brabant (Zoomvliet College), Omroepstichting ZuidWest, Stichting Regionaal Podium voor Popcultuur Bergen op Zoom (Poppodium Gebouw-T) en de Stichting Facilitair Bedrijf samen met de gemeente Bergen op Zoom om hun onderlinge samenwerking te gaan intensiveren om zo de kwaliteit van het onderwijs en haar afgestudeerden te verbeteren. Dit heeft geleid tot het besluit om een gezamenlijke huisvesting te realiseren in het zogenaamde ‘Eventum Bergen op Zoom’.

Dit is een cultureel leerbedrijf waar studenten in samenwerking met de medewerkers en vrijwilligers, diensten en producties op het gebied van audiovisuele en podium- en evenementtechniek leveren en uitvoeren.

In het Eventum werken studenten en professionals intensief met elkaar samen op een gezamenlijke locatie, waar zowel theorie- als praktijkonderwijs plaatsvindt. Naast economische voordelen die worden behaald, wordt er ook synergie tussen de partners gerealiseerd. Het Eventum en haar faciliteiten en mogelijkheden komt eveneens tegemoet aan de vraag van het bedrijfsleven om studenten vroegtijdig kennis te laten maken met hun nieuwe technieken en apparatuur.

Regionaal investeringsfonds mbo 2016 Minister Bussemaker wil de baankansen van mbo-studenten vergroten door hun opleiding beter te laten aansluiten op hun toekomstige werkomgeving. Daarvoor zijn vaak flinke investeringen nodig, die zonder hulp van het regionaal bedrijfsleven en van provincies en gemeenten niet mogelijk zijn.

Met het Regionaal Investeringsfonds mbo stelt Bussemaker in vier jaar tijd (2014-2017) in totaal €100 miljoen beschikbaar voor innovatieve samenwerking in het beroepsonderwijs. Voorwaarde is dat de subsidie door regionale overheden en het bedrijfsleven wordt aangevuld met twee derde cofinanciering. Totaal kan er daarmee € 300 miljoen worden geïnvesteerd in betere aansluiting van het beroepsonderwijs op de praktijk.