Gemeente Breda en ROC West-Brabant werken samen aan ambitie Topsportcentrum

Vrijdag 17 maart 2017

In haar ambitie voor een topsportcentrum in Breda werkt de gemeente Breda samen met ROC West-Brabant. In een topsportvoorziening kunnen wedstrijden en trainingen plaatsvinden conform de eisen van NOC*NSF. Jonge talenten kunnen er trainen en studenten van sportopleidingen krijgen een passende studieplek. Daarnaast kan het dienen als thuisbasis voor zelfstandige Bredase sportorganisaties om zo in de behoefte aan extra ruimte te voorzien. Er is nu een tekort aan binnensportvoorzieningen met faciliteiten die de ambities van Breda op het gebied van topsport en talentontwikkeling waar kunnen maken. Voor haar opleidingen Sport en Bewegen in Breda heeft het ROC behoefte aan verschillende soorten accommodaties, waarbij een goede binnensportaccommodatie belangrijk is. De huidige accommodatie aan de Terheijdenseweg 414 is sterk verouderd en aan vervanging toe.

Quick Scan en intentieovereenkomst
Gemeente Breda en ROC West-Brabant hebben een quick scan gemaakt om te verkennen hoe de samenwerking vorm krijgt, hoe het programma van eisen eruit ziet en welke locaties in beeld zijn. Het college vraagt de gemeenteraad nu om het college opdracht te geven een intentieovereenkomst aan te gaan met ROC West-Brabant voor een haalbaarheidsonderzoek naar een topsportvoorziening.  

Programma van eisen en locatie
In de quickscan gaat het om een topsportcentrum met een zaalafmeting van 35x50 meter en een vrije hoogte van 11 meter, in combinatie met een horeca-, kantoor- en theoriecluster.

Uit de verkenning naar locaties in relatie tot de eisen, beschikbaarheid en investering blijkt de Terheijdenseweg 414 de meest geschikte locatie te zijn. Deze locatie is per augustus 2018 beschikbaar. Een topsportcentrum op deze plek past in de verdere ontwikkeling van de huidige sportboulevard aan de Terheijdenseweg. Als de gemeenteraad opdracht geeft, gaan partijen de haalbaarheid hiervan verder onderzoeken.

Wens en noodzaak topsportcentrum
In het Bestuursakkoord heeft het college van burgemeester en wethouders afgesproken om te blijven investeren in sport. Een topsportcentrum is dan ook een belangrijke ambitie in de zojuist vastgestelde Sportvisie, getiteld ´Team Breda´. Daarnaast heeft de gemeenteraad in november 2016 in een motie het college opgedragen met de verschillende partners scenario’s uit te werken voor de mogelijkheid om een topsporthal te realiseren. Wethouder Paul de Beer van sport:  In ROC West-Brabant hebben we een uitstekende, sterke partner gevonden zodat we gezamenlijk onderwijs en talentontwikkeling aan elkaar kunnen verbinden.  Breda werpt hiermee de blik naar buiten. Breda wordt zo een stapsteen in de hele structuur van talentonwikkeling in Nederland. Heel zuidwest Nederland kan hiervan profiteren.

Het ROC heeft plannen voor herontwikkeling van haar vestiging aan de Terheijdenseweg, waar een binnensportaccommodatie deel van uitmaakt. “Het is onze ambitie om goed, sportgerelateerd onderwijs voor onze studenten te bieden. Deze intentieverklaring geeft ruimte voor een optimale topsportvoorziening voor de jeugdige sporttalenten in onze regio, waarvan ook sportverenigingen profiteren. Een win-winsituatie dus. De ruimte die op de ROC-locatie aan de Terheijdenseweg vrij komt krijgt zo een extra goede invulling. Daardoor gaat onze stad en ROC West-Brabant beschikken over kwalitatief goede, nieuwe onderwijshuisvesting met topfaciliteiten”, aldus Rob Neutelings, lid van de Raad van Bestuur van ROC West-Brabant.

Beide partijen hebben elkaar gevonden vanuit ieders wens en ambitie. Op deze manier krijgen sporters en studenten  alle ruimte in Breda om hun talenten te ontwikkelen en sport te bedrijven en te beleven op het hoogste niveau.

Planning
De gemeenteraad besluit op 6 april over het voorstel. Als beide partijen de intentieovereenkomst aangaan is het streven om de besluitvorming naar aanleiding van het haalbaarheidsonderzoek in het 3e kwartaal van 2017 af te ronden.