Statement inspectierapport Bestuurlijk Handelen

Donderdag 24 augustus 2017

Afgelopen maart heeft de Inspectie van het Onderwijs een onderzoek uitgevoerd naar het Bestuurlijk Handelen binnen ROC West-Brabant. De Onderwijsinspectie heeft op 24 augustus het definitieve onderzoeksrapport gepubliceerd. Het rapport bevat bevindingen die met name gericht zijn op de centrale organisatie, in control zijn en de besturing van ROC West-Brabant in het geheel.

Hard aan de slag

Sinds het delen van het conceptrapport met het bestuur (april 2017) werkt ROC West-Brabant onder leiding van een gewijzigde Raad van Bestuur, hard aan de conclusies en de bevindingen. Op hoofdlijnen betekent dit systematisch werken aan verbeteringen op de borging van kwaliteit, continuïteit van de organisatie, de implementatiekracht en het strategisch beleid. Tevens is er een cultuurtraject gestart met als doel eenduidigheid, samenwerking, openheid en kwaliteitsdenken de norm te laten zijn van het professionele handelen.

Voorbeelden

Concrete voorbeelden van de nieuwe werkwijze zijn:
Er zijn 10 prioriteiten in samenhang vastgesteld die richting geven aan de koers op de korte termijn;

  • Verandering in wijze van aansturing door de Raad van Bestuur;
  • Voorbereiding tot samenvoeging van Cingel College en Prinsentuin College met als doel optimalisering van het onderwijsaanbod vanaf januari 2018;
  • Benoeming van aantal nieuwe lijnmanagers;
  • Vermindering vergaderdruk en vereenvoudiging besluitvormingsproces;
  • HR als zelfstandige dienst met eigen directeur onder de Raad van Bestuur;

 Kwaliteit van het onderwijs

Wat betreft het onderwijs heeft de inspectie geconstateerd dat het afgelopen jaar veel werk is verzet om de onderwijskwaliteit en de borging daarvan te verbeteren. Leerlingen en studenten hoeven zich dan ook geen zorgen te maken over de kwaliteit van het onderwijs en hun opleidingen.

Verbeteringen

Het Inspectierapport doet ROC West-Brabant pijn en is onwenselijk voor alle betrokkenen. De kritiek is pittig maar terecht. Desalniettemin zijn we blij met de verbeteringen in ons onderwijs en de organisatie die het tot gevolg heeft. De Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en de medewerkers hebben vertrouwen in de verbeteringen die zijn ingezet en de cultuuromslag die gaande is.

 Ook de Inspectie heeft geconstateerd:
“dat het huidige bestuur hard werkt aan de verbeteringen en dat zij erkennen dat de verbeteringen hard nodig zijn. Dat is een belangrijke basis om tot daadwerkelijke verbetering te komen. De Inspectie hoopt in november te kunnen constateren dat de verbeteringen toereikend zijn.”

 ROC West-Brabant staat voor kansrijk en wendbaar onderwijs. ROC West-Brabant is de samenwerkingspartner in de regio voor het regionale beroepenveld voor loopbaangericht en actueel en relevant beroepsonderwijs.

Donderdag 24 augustus is dit artikel in de Volkskrant te lezen. Hierin licht voorzitter a.i. Raad van Bestuur Rob Neutelings de huidige situatie en de ambitie voor de toekomst toe. De link naar het rapport is te vinden op de website de Inspectie van het Onderwijs: www.onderwijsinspectie.nl