Inspectie geeft ROC West-Brabant waardering en vertrouwen

Woensdag 12 december 2018

Ieder ROC in Nederland krijgt een keer in de vier jaar de inspectie op bezoek voor een kwaliteitsonderzoek. Zo ook ROC West-Brabant. Het rapport van het onderzoek dat de inspectie dit voorjaar deed hebben we binnen. En daar zijn we blij mee: we kregen een aantal tips, maar nog meer tops. het rapport is te lezen op de inspectie-website.

In de maanden maart en april 2018 heeft de inspectie van het onderwijs bij ROC West-Brabant (inclusief AOC Prinsentuin College) het vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd. Er vonden bij het vo en mbo 29 onderzoeken plaats (stelsel-, herstel-, risico- en verificatieonderzoeken). Op 19 juni jl. werd ons de conceptrapportage toegestuurd en 11 september is deze met de Inspectie besproken.

De bevindingen van de Inspectie komen overeen met ons eigen beeld. Wij zijn bijzonder verheugd dat onze inspanningen op het gebied van kwaliteitsborging herkend en gewaardeerd worden. Ook zijn wij blij dat het financieel beheer wederom als voldoende wordt beoordeeld. Voor wat betreft het oordeel over het Graaf Engelbrecht (voortgezet onderwijs) herkennen we de bevindingen. Inmiddels is een verbetertraject ingezet dat moet leiden tot een inhaalslag.

De rapportage biedt aanknopingspunten voor verdere verbetering. Wij herkennen die en gaan daar mee aan de slag. We zullen deze meenemen in de ontwikkeling van onze nieuwe strategische koers. Tevens zal een extra inspanning geleverd worden om de naleving van regelgeving inzake examinering en schoolkosten te borgen. Tot slot zal in nauw overleg met de betrokken teams worden bezien welke maatregelen nodig zijn om het oordeel onvoldoende op enkele standaarden om te zetten naar een voldoende.

ROC West-Brabant heeft waardering voor de wijze waarop de Inspectie dit onderzoek heeft uitgevoerd en is blij met de uitgebreide rapportage. Wij zijn tevens verheugd dat onze nieuw ingezette koers door de Inspectie wordt herkend en gewaardeerd.