Informacja o edukacji

Obowiązek szkolny w Holandii obejmuje wszystkich do 18 roku życia. Uczniowie muszą codziennie uczęszczać do szkoły. Poniższe tematy dotyczą niezbędnych informacje o ISK:

Wymagania wstępne

Aby podjąć naukę w ISK, należy spełniać następujące wymagania:

 • Uczeń niewystarczająco zna język niderlandzki aby bezpośrednio podjąć naukę w regularnej rozszerzonej (specjalnej) szkole średniej lub zawodowej (mbo).
 • Uczeń jest w wieku od 12 do 18 lat.
 • Poza tym nie ma żadnych wymagań dotyczących dotychczasowego wykształcenia ucznia. Oznacza to, że ISK nie stawia żadnych ograniczeń ze względu na wstępny poziom wiedzy.

Podział na grupy

Uczniowie ISK różnią się bardzo między sobą pod względem wieku, dotychczasowego wykształcenia, osobistych zdolności i kulturowego pochodzenia. Dlatego pracujemy z grupami podzielonymi ze względu na poziom przygotowania uczniów. Dwa razy do roku przeprowadzane są testy. Na ich podstawie decyduje się, czy uczeń może ewentualnie przejść do innej grupy. Grupy liczą przeciętnie 18 uczniów. Każda grupa ma wychowawcę (mentora). Zapewnia on intensywną opiekę i pomoc. W grupach początkowych największą uwagę poświęca się nauce języka holenderskiego. Następnie nauka koncentruje się na nauczaniu komputerowym. W grupach końcowych uczniowie mają lekcje biologii, angielskiego, i przedmiotów praktycznych, takich jak technika, informatyka, opieka zdrowotna i sport.

Postępy w nauce

Okres trwania nauki w ISK zależy od indywidualnej sytuacji ucznia. Średnio wynosi on od półtora roku do dwóch lat.

Metodyka

Od pierwszego dnia nauki wszystkie lekcje prowadzone są w języku niderlandzkim. ISK stosuje specjalny program języka holenderskiego dla uczniów obcojęzycznych. Oprócz tego wiele uwagi poświęca się:

 • Wizualizacji
 • Dramatyzacji, występowaniu w rolach i naśladowaniu
 • Urozmaicania tempa i materiałów lekcyjnych
 • Regularnym testom sprawdzającym postępy nauczania
 • Rozwój samodzielności w rozwiązywaniu problemów
 • Nauce samodzielnej pracy
 • Współpracy
 • Pracy domowej

Zalecenia i porady

W kwietniu nauczyciele przedstawiają porady i zalecenia dotyczące dalszego kształcenia dla każdego ucznia w ostatnich grupach. Zalecenia te oparte są na rezultatach testów, indywidualnych możliwościach ucznia, oraz na starannej ocenie wstępnego przygotowania, poziomu znajomości języka niderlandzkiego i wieku ucznia. Następnie brana jest pod uwagę pilność, postawa w czasie nauki i oczekiwania ucznia. Zalecenia to będą omówione z uczniem, jego rodzicami / opiekunami lub z osobą odpowiedzialną za kontakt z nim.

Możliwości kontynuacji nauki i kariery

ISK przewiduje sześć możliwości dalszej nauki, mianowicie:

 • Kierunek 1: Nauczanie praktyczne (12-17 lat)
 • Kierunek 1: Przygotowanie do pracy (17-18 lat)
 • Kierunek 2: Szkoła zawodowa rozszerzona zasadnicza/poziom kadrowy (12-16 lat)
 • Kierunek 2: Mbo Wstępne / Mbo 2 (16+ lat)
 • Kierunek 3: Vmbo kadrowy / tl, havo / vwo (12-16 lat) – kolejne poziomy szkół średnich ogólnokształcących
 • Kierunek 3: Mbo 3-4, hbo, vavo (16+lat) – kolejne poziomy szkół średnich zawodowych

Zapisy

Zapisy nowych uczniów odbywają się poprzez wypełnienie i przysłanie formularza zgłoszenia. Formularz można pobrać z niniejszej strony, ale można też za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie poprosić administrację szkoły o jego przysłanie. Po otrzymaniu formularza zaprosimy cię na rozmowę wstępną (intake) w szkole. Następnie rozpoczyna się procedura przyjęcia do szkoły, która zostanie wyjaśniona w czasie wstępnej rozmowy.

Koszty nauki

Większa część kosztów nauki jest pokrywana przez rząd. Istnieją jednak koszty, które uczeń musi pokryć sam, takie jak dobrowolne składka rodzicielska.

Składka

Ustaliliśmy składkę rodzicielską w wysokości € 50,- od ucznia. Służy ona pokryciu wszystkich zajęć pozaszkolnych. Są to następujące zajęcia:

 • Obchody Świętego Mikołaja i Bożego Narodzenia
 • Dzień sportowy
 • Jazda na łyżwach
 • Wycieczka do parku rozrywki Efteling
 • Uroczystości zakończenia roku szkolnego

Nieobecność w szkole

Nieobecność, jak również spóźnienia, musimy zgłaszać w urzędzie do spraw obowiązku szkolnego. Jeżeli uczeń opuszcza szkołę regularnie, lub często się spóźnia, może doprowadzić to do skierowania sprawy do biura HALT (Biuro do przeciwdziałania przestępczości młodocianych)!

Regulamin szkolny i inne ustalenia

Każdy musi się czuć bezpiecznie w szkole. W tym celu poczyniliśmy w szkole ISK pewne ustalenia – należy zachowywać się:

Co to oznacza:

Bezpiecznie

 • Uważamy, że w szkole każdy musi się czuć bezpiecznie
 • Nie ma tu miejsca na alkohol, narkotyki i broń.
 • Jeżdżenie na rowerze lub motorowerze po szklonym dziedzińcu jest niebezpieczne. Musisz zsiąść z roweru przy bramie.
 • Bieganie i hałasowanie w przejściach i lokalach szkolnych budzi uczucie zagrożenia u innych.

Odpowiedzialnie

 • Szanujemy przedmioty należące do szkoły i innych uczniów.
 • Dbamy o porządek na szkolnym dziedzińcu.
 • W czasie pauzy można jeść i pić. Jemy i pijemy tylko w auli lub na szkolnym dziedzińcu.
 • W czasie pauzy udajesz się do auli lub na dwór
 • Jesteś sam odpowiedzialny za pracę w szkole.
 • Po swojej ostatniej lekcji opuszczam teren szkoły w ciągu 15 minut. Jeżeli chcę na kogoś poczekać, siedzę spokojnie na ławce na zewnątrz lub w auli.

Przyjaźnie

 • Odnosimy się do siebie nawzajem z szacunkiem i grzecznie.
 • Nie dokuczamy nikomu i nikogo nie dyskryminujemy
 • Po przyjściu do szkoły wieszam swoją kurtkę na wieszaku a wartościowe przedmioty pozostawiam w swojej szafce.
 • W budynku musisz być zawsze dostępny i komunikatywny. Muzyki słuchasz albo na dworze albo w auli poprzez słuchawki.
 • Słuchasz zawsze poleceń osób pracujących w szkole.

Rozsądnie

 • Przychodzisz punktualnie na lekcje. Masz przy sobie wszystko, co jest potrzebne na lekcji i na jej początku potrzebne materiały kładziesz na stoliku.
 • Odrabiasz zadane prace domowe.
 • Dbasz o to by nauczyciel mógł prowadzić lekcję bez przeszkód.
 • Przed lekcją chowasz swój telefon komórkowy. Telefon musi być wyłączony, chyba, że nauczyciel prosi o używanie go w czasie lekcji.
 • Słuchasz muzyki lub czytasz wiadomości jedynie w auli lub na dziedzińcu.
 • Telefonujesz wyłącznie poza budynkiem szkolnym, w czasie pauzy lub po zajęciach w szkole.

ISK nie odpowiada nigdy za stratę lub kradzież własności uczniów i nauczycieli. W ważnych sprawach jesteś zawsze osiągalny poprzez administrację szkolną.

Wszystkie prawa i obowiązki ucznia możesz znaleźć w Statucie Ucznia.

Odpowiedzialność w przypadku szkód

Dyrekcja, aktualne kierownictwo szkoły i jej personel nie są odpowiedzialni za szkody materialne lub utratę własności poniesione przez uczniów. Radzimy nie przynosić do szkoły dużych sum pieniędzy lub wartościowych przedmiotów. Rodzice ucznia ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego: takie jak uszkodzone sprzęty, meble, pomoce naukowe, lub szkody wyrządzone nauczycielom, innym uczniom lub ich własności. Dlatego zalecamy zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej "a.v.p." (ubezpieczenie W.A.).