Studie informatie

In Nederland geldt tot 18 jaar een leerplicht. Een leerling moet elke dag naar school. De benodigde studie informatie voor ISK vind je hieronder en geeft een inzicht in de volgende onderwerpen:

Schoolgids ISK 2019 2020

Toelatingsnormen

Om bij ISK les te mogen volgen, gelden de volgende toelatingsnormen:

 • De leerling beheerst het Nederlands onvoldoende om rechtstreeks in het reguliere Voortgezet (speciaal) Onderwijs of mbo les te kunnen volgen.
 • De leerling is tussen de 12 en 18 jaar oud.
 • Aan de vooropleiding van de leerling worden géén eisen gesteld. De ISK is dus drempelloos.

Groepsindeling

Bij de leerlingen van de ISK bestaat een groot verschil in leeftijd, vooropleiding, capaciteit en culturele achtergrond. We werken daarom met niveaugroepen. Twee keer per jaar worden toetsen afgenomen. Aan de hand daarvan wordt bepaald of leerlingen eventueel naar een andere groep gaan. De groepsgrootte is ongeveer 18 leerlingen. Elke groep heeft een mentor. Deze zorgt voor een intensieve begeleiding. In de aanvangsgroepen wordt hoofdzakelijk Nederlands gegeven. Daarnaast is er aandacht voor computeronderwijs. In uitstroomgroepen krijgen de leerlingen les in de vakken biologie, Engels en praktijkvakken zoals techniek, verzorging en vakken zoals digitale vaardigheden en sport.

Voortgang

De duur van het onderwijs voor leerlingen op de ISK is afhankelijk van de individuele situatie. Gemiddeld duurt een opleiding anderhalf tot twee jaar.

Aanpak

Vanaf de eerste dag is Nederlands de voertaal binnen alle lessen. ISK maakt gebruik van speciaal ontwikkelde Nederlandse taalprogramma’s voor anderstaligen. Naast Nederlands is er ook veel aandacht voor:

 • Visualisering;
 • Dramatiseren, voor- en nadoen
 • Verschil in tempo en leerstof
 • Regelmatige toetsing van de voortgang van het leerproces
 • Ontwikkelen van zelfoplossend vermogen
 • Ieren zelfstandig werken
 • Samenwerken
 • Huiswerk

Advies

In april brengen alle docenten advies uit betreffende de meest geschikte vorm van vervolgonderwijs voor elke leerling uit de eindgroepen. Het advies is gebaseerd op toetsresultaten, capaciteiten en een zorgvuldige afweging van vooropleiding, beheersingsniveau van het Nederlands en leeftijd. Daarnaast spelen inzet, leerhouding en vorderingen een belangrijke rol. Het advies wordt met leerlingen, ouders/verzorgers of contactpersonen doorgesproken.

Uitstroom

De ISK kent zes routes naar uitstroom, namelijk:

 • Route 1: Praktijkonderwijs (12-17 jaar)
 • Route 1: Begeleiding naar werk (17-18 jaar)
 • Route 2: Vmbo basis/kader (12-16 jaar)
 • Route 2: Mbo Entree / Mbo 2 (16+ jaar)
 • Route 3: Vmbo kader / tl, havo / vwo (12-16 jaar)
 • Route 3: Mbo 3-4, hbo, vavo (16+jaar)

Aanmelding

Aanmelden van nieuwe leerlingen gebeurt door het invullen en opsturen van het aanmeldformulier. Het aanmeldformulier kan je hier downloaden, maar je kunt het natuurlijk ook per e-mail of telefoon aanvragen bij de administratie van de school. Na ontvangst van het formulier wordt u uitgenodigd voor een intake-gesprek op school. Daarna volgt nog een intakeprocedure. Dit zal tijdens het gesprek verder worden toegelicht.


Studiekosten

Een groot deel van de kosten voor het volgen van onderwijs wordt betaald door de overheid. Er zijn echter kosten die de leerling zelf moet betalen, zoals de vrijwillige ouderbijdrage.


Schoolbijdrage

Wij kennen ook een ouderbijdrage van € 50,- voor de leerlingen. Deze ouderbijdrage wordt gebruikt om alle buitenschoolse activiteiten te bekostigen. Deze activiteiten bestaan uit:

 • Sint- en Kerstviering
 • Sportdag
 • Schaatsen
 • Uitstapje naar de Efteling
 • Activiteit eind schooljaar

Schoolverzuim

Schoolverzuim, maar ook te laat komen moeten wij als school melden bij het bureau leerplichtzaken. Verzuimt een leerling regelmatig, of komt een leerling vaak te laat, dan kan dat leiden tot een verwijzing naar het Bureau HALT!

Schoolafspraken en regels

Iedereen moet zich binnen onze school veilig kunnen vinden. Hiervoor hebben wij binnen ISK een aantal schoolafspraken en regels gemaakt, namelijk:

De vier v’s staan voor:

 Veilig

 • We vinden dat iedereen zich binnen de school veilig moet kunnen voelen
 • Alcohol, drugs en wapens horen niet bij ons op school thuis.
 • Het is gevaarlijk als je op het schoolplein fietst en bromt. Je stapt af bij de poort.
 • Rennen en gillen in gangen en lokalen geeft een onveilig gevoel bij anderen.

Verantwoordelijk

 • We gaan met respect om met spullen van de school en die van anderen.
 • We zorgen dat het schoolplein schoon blijft.
 • Je mag tijdens de pauze snoepen, eten en drinken. We eten en drinken alleen in de aula of op het schoolplein.
 • In de pauze ga je naar de aula of naar buiten
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor al je schoolwerk.
 • Na mijn laatste lesuur verlaat ik binnen 15 minuten het schoolterrein. Als ik op iemand wil wachten, dan doe ik dat in alle rust buiten op een bankje of in de aula.

Vriendelijk

 • We gaan respectvol, op een normale manier met elkaar om.
 • Discrimineren en pesten doen we niet
 • Bij binnenkomst hang ik mijn jas aan de kapstok en stop ik mijn waardevolle spullen in mijn kluisje
 • In het gebouw moet je aanspreekbaar zijn. Muziek luister je enkel buiten of in de aula met oordopjes.
 • Je volgt altijd de aanwijzingen op van de mensen die op school werkzaam zijn.

Verstandig

 • Je bent op tijd in de les aanwezig. Spullen die je tijdens de les nodig hebt, heb je bij je en neem je bij aanvang van de les meteen op je tafel.
 • Opgegeven huiswerk heb je gemaakt of geleerd.
 • Je zorgt ervoor dat de docent ongestoord les kan geven.
 • Je telefoon berg je bij binnenkomst goed op. De telefoon staat uit tenzij de docent vraagt om deze in de les te gebruiken.
 • Je luistert muziek en leest berichten enkel in de aula of buiten op het plein
 • Je belt alleen buiten het gebouw, tijdens pauzes of na schooltijd

ISK is nooit verantwoordelijk voor verlies en diefstal van eigendommen van leerlingen en docenten. Voor dringende zaken ben je altijd bereikbaar via de administratie van de school.

Alle rechten en plichten die je als leerling van de school hebt, kun je vinden in het leerlingenstatuut.

Aansprakelijkheid in geval van Schade

Het bestuur, de dagelijkse leiding en het schoolpersoneel zijn niet aansprakelijk voor het kwijtraken of kapot gaan van eigendom van leerlingen. Wij adviseren dan ook geen grote geldbedragen of kostbare spullen mee naar school te brengen. Als een leerling schade toebrengt aan de school, meubels, leermiddelen, docenten, andere leerlingen of eigendommen van anderen, zijn de ouders/verzorgers aansprakelijk voor de aangerichte schade. Het is daarom verstandig dat ouders/verzorgers voor een leerling een a.v.p. (W.A.-verzekering) afsluiten.