Van vmbo naar mbo

Niet-verwante doorstroom van vmbo naar mbo
Met de wet ‘vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs’ is er helderheid gegeven aan het toelatingsrecht vanuit het vo. Bij een beperkt aantal opleidingen mogen er aanvullende eisen gesteld worden. Deze staan apart vermeld, naast de opleidingen met een beperkte opleidingscapaciteit. Als een sprake is van ‘niet-verwante’ doorstroom vanuit het vmbo naar opleidingen in het technische en economische domein, dan kan een opleidingsteam besluiten om geen toelating te verlenen.

Waarom geen toelating?
Doel van het toelatingsrecht is het bevorderen van een succesvolle doorstroom en leerlingen in staat te stellen hun vervolgopleiding kansrijk te beginnen en af te maken, waarbij de onderwijsinhoud goed op elkaar aansluit. Een opleidingsteam kan besluiten dat alleen als voldaan is aan de nadere vooropleidingseisen een succesvolle doorstroom mogelijk is.

Wat kunnen de nadere vooropleidingseisen zijn:
Voor sector techniek:
Wil een leerling van een van de sectoren economie, zorg en welzijn en landbouw doorstromen naar de sector techniek dan kan als aanvullende voorwaarde gesteld worden dat het vak wiskunde dan wel natuur- en scheikunde I deel moet hebben uitgemaakt van het examen.

Voor sector economie:
Wil een leerling van een van de sectoren techniek, zorg en welzijn en landbouw doorstromen naar de sector economie dan kan als aanvullende voorwaarde gesteld worden dat het vak wiskunde, economie dan wel een tweede moderne vreemde taal deel moet hebben uitgemaakt van het examen.

Hoe weet ik of deze aanvullende vooropleidingseisen gesteld worden in bovenstaande gevallen?
Binnen ROCWB zijn er geen algemene afspraken hierover gemaakt. Ieder opleidingsteam is vrij om in het geval van niet-verwante doorstroom naar de sector techniek of economie een of meerdere van de aanvullende voorwaarden te stellen. Neem hiervoor contact op met het college dat de opleiding aanbiedt en laat je hierover informeren.

Niet-verwante doorstroom van mbo naar mbo
Sinds de invoering van de wet ‘vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs’ mogen er in het komend studiejaar bij interne doorstroom geen nadere vooropleidingseisen gesteld worden.

Bron: Vossenaar I, MINISTERIE OC&W, brief aan MBO Raad van 26 maart jl. 1322101 p.2