VAVO veelgestelde vragen

Inhoudsopgave

Klik op het onderwerp om naar het antwoord te gaan.

Wat is vavo?
Wat is uitbesteding?
Kunnen leerlingen van 18 jaar ook uitbesteed worden?
Wat zijn de verschillen tussen het vavo en het voortgezet onderwijs voor jou als leerling?
Heeft het vavo goede resultaten?
Hoeveel leerlingen telt het vavo?
Wat is de gemiddelde leeftijd van de leerlingen?
Welke leerlingen kunnen naar het vavo?
Kun je vrijstellingen krijgen?
Kun je ook andere vakken kiezen dan op de middelbare school?
Kun je ook je cijfer verbeteren?
Hoe zit dat met certificaten?
Wat is het verschil tussen vavo Roosendaal en vavo Breda?
Wat zijn de minimale toelatingseisen voor mavo 4? (alleen in Roosendaal)
Welke vakken worden aangeboden op mavo 4? (alleen in Roosendaal)
Wat zijn de minimale toelatingseisen voor havo 5?
Welke vakken worden aangeboden in havo 5?
Wat is de havo in 2 jaar?
Welke vakken worden aangeboden in de havo in 2 jaar?
Wat zijn de minimale toelatingseisen voor vwo 6?
Welke vakken worden aangeboden in vwo 6?
Wat voor diploma krijg je?
Kun je bij het vavo in januari examen doen?
Wat is een septemberdiploma?
Heeft het vavo toetsweken / schoolexamenweken?
Zijn de lessen verplicht?
Hoe kun je je aanmelden?
Wat moet je nog meer doen als je wordt uitbesteed?
Tot wanneer kun je je aanmelden?
Wanneer start het nieuwe schooljaar?
Waarom is een intakegesprek nodig?
Wat moet je voor de intake meebrengen?
Wanneer ben je een voltijdleerling?
Wat zijn de kosten van de opleiding?
Kun je studiefinanciering krijgen?
Kun je een jaarkaart voor gratis openbaar vervoer krijgen?
Wat zijn de kosten voor boeken en hoe kom je eraan?
Wat is de afstand vanaf het station?
Zijn de lessen overdag of ‘s avonds?
Wat zijn de lestijden?
Hoe is de leerlingbegeleiding geregeld?
Kan ik langskomen met mijn vragen?
Contact
Aanmelden
 Wat is vavo?

De letters vavo staan voor Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs. Het is door de overheid erkend en gesubsidieerd onderwijs op vmbo-TL /mavo-, havo-, en vwo-niveau. Het vavo biedt leerlingen een kans om alsnog een diploma of certificaat voor het vmbo tl (theoretische leerweg of mavo), havo of vwo te halen. Het vavo is toegankelijk voor leerlingen vanaf 18 jaar. In bepaalde situaties echter kan het vavo voor leerlingen van 16 of 17 jaar geschikter zijn dan een reguliere middelbare school, bijvoorbeeld omdat een leerling gezakt is en niet het volledige laatste jaar over wil doen. Of omdat een andere leeromgeving met een meer volwassen benadering voor de leerling beter is.

 

Wat is uitbesteding?

Onder bepaalde voorwaarden kan een middelbare school 16- en 17-jarigen uitbesteden aan het vavo. De leerlingen blijven ingeschreven staan op hun eigen middelbare school, maar volgen hun opleiding op het vavo. De middelbare school beslist over de uitbesteding en blijft eindverantwoordelijk voor de leerling.

De leerling blijft ingeschreven op de middelbare school, maar in de praktijk loopt alles via het vavo: lessen, begeleiding, toetsen, examens, diplomering. Er wordt ook wel gesproken van “detachering” of de “Rutte-regeling”. Een leerling kan niet door een vmbo-school die zelf geen havo-afdeling heeft, worden uitbesteed aan het vavo om daar een havo-opleiding te volgen. De mogelijkheid tot uitbesteding geldt ook niet voor het mbo en het speciaal onderwijs. Mbo-leerlingen van 16 of 17 jaar die naar het vavo willen overstappen, moeten dat regelen door inschrijving bij hun oude middelbare school.

Onder de 18 jaar is het onderwijs aan het vavo voor uitbestede leerlingen gratis (voltijd en deeltijd). Scholen kunnen leerlingen ook uitbesteden voor septemberdiploma’s, herprofilering en verbetering van eerder behaalde cijfers.

 

Kunnen leerlingen van 18 jaar ook uitbesteed worden?

Ja, dat kan wel, maar niet alle middelbare scholen kiezen daarvoor.

Welke leerlingen kunnen naar het vavo?

 • Leerlingen van 16 jaar en ouder (dus ook 18- en 19-jarigen) via uitbesteding vanuit het Voortgezet Onderwijs (VO). Deze leerlingen kunnen alleen bij het vavo aangemeld worden door het VO. Het VO draagt de subsidiemiddelen over.
 • Leerlingen van 18 jaar en ouder. Volwassen leerlingen van buiten de regio West-Brabant verwijzen we in principe naar andere vavo-opleidingen.

Wat zijn de verschillen tussen het vavo en het voortgezet onderwijs voor jou als leerling?

 • Als je al eerder examen hebt gedaan, hoef je het examenjaar niet helemaal over te doen. De behaalde vakken blijven staan.
 • Bij een overstap van vwo naar havo kun je de vakken die je met een voldoende hebt afgesloten op vwo laten staan.
 • De stof van de laatste twee schooljaren wordt in zijn geheel herhaald en afgetoetst. Je wordt dus niet achtervolgd door oude onvoldoendes uit mavo 3, havo 4 of vwo 4/5.
 • Een sterk punt van het vavo is dat de klassen vaak niet erg groot zijn. Dit resulteert in een persoonlijkere studieomgeving, meer aandacht voor jou als leerling en een directer contact met je leraren.
 • Je bent in principe vrij in het aantal vakken dat je kiest. Certificaten blijven 10 jaar geldig.
 • Vakken zoals LO, godsdienst en CKV1 (Culturele en kunstzinnige vorming) behoren niet tot het programma.
 • Bij vavo word je op een meer volwassen manier benaderd.

 

Heeft het vavo goede resultaten?

Het vavo heeft goede examenresultaten. De laatste jaren laten een slagingspercentage van ruim 80% zien. De tevredenheid van de leerlingen is hoog.

Hoeveel leerlingen telt het vavo?

In 2018-2019 stonden er ruim 450 leerlingen ingeschreven in Roosendaal en Breda samen.

Wat is de gemiddelde leeftijd van de leerlingen?

De meeste leerlingen zijn een jaar of 18, 19. Op de mavo is de gemiddelde leeftijd iets lager. Ook oudere leerlingen zijn van harte welkom.

Kun je vrijstellingen krijgen?

 • Oude certificaten (maximaal 10 jaar oud) kunnen vrijstelling geven voor een nieuw diploma.
 • Als je een vak in een eerder jaar afgesloten hebt, kun je het cijfer inbrengen op je uiteindelijke diploma.
 • Buitenlandse leerlingen en leerlingen met dyslexie kunnen soms vrijstelling krijgen voor Duits en Frans op vwo. Meer informatie hierover kun je krijgen bij de examensecretaris, de heer Kerstens.
 • Vrijstellingen van handelingsdelen, praktische opdrachten en luistertoetsen worden zelden verleend. 
 • Vwo-leerlingen met een havodiploma krijgen vrijstelling voor maatschappijleer in het gemeenschappelijk deel.

 

Kun je ook andere vakken kiezen dan op de middelbare school?

Dat is soms mogelijk. Er kan een toelatingstoets worden ingezet om je beginniveau te bepalen. Je kunt op die manier je profiel wijzigen of verbreden. Het is ook mogelijk om via DUO staatsexamen te doen in een of meer vakken. De cijfers van een staatsexamen (bijvoorbeeld Spaans of filosofie) kunnen samen met de eerder behaalde vakken van de middelbare school én de vakken die je behaalt op het vavo tot een diploma samengevoegd worden.

 

Kun je ook je cijfer verbeteren?

Natuurlijk kun je een vak ook opnieuw doen om zo compensatie te halen voor eventuele onvoldoendes. Als je al een diploma hebt, krijg je van de vakken waarvoor je een hoger cijfer hebt behaald een certificaat.

 

Hoe zit dat met certificaten?

Een voorbeeld: als je in 2018-2019 examen hebt gedaan en je bent gezakt, dan kun je de vakken die je met een voldoende hebt afgesloten meebrengen. Je doet dan op het vavo alleen de onvoldoende vakken over. De cijferlijst van 2018-2019 is het officiële document waarop je certificaten staan. Als je in 2019-2020 voldoet aan de diploma-eisen (compensatie voor onvoldoendes, kernvakkenregeling, gemiddelde van minimaal 5,5 voor de centrale examens, eventueel rekentoets) kun je onder dezelfde voorwaarden als op een middelbare school je diploma krijgen van het vavo.

 

Wat is het verschil tussen vavo Roosendaal en vavo Breda?

De vavo-opleidingen in Breda en Roosendaal zijn hetzelfde. Docenten werken op beide locaties. Het programma van toetsing en afsluiting en het examenreglement zijn gelijk. De leerlingen uit de regio Breda worden geplaatst in Breda, de leerlingen uit de regio Roosendaal worden geplaatst in Roosendaal. De mavolessen worden alleen in Roosendaal aangeboden. Wiskunde D wordt alleen in Breda aangeboden.

 

Wat zijn de minimale toelatingseisen voor mavo 4?

 • Je hebt een eindrapport schooljaar derde klas mavo/vmbo-tl of vmbo-gl met maximaal 3x5 of 1x4/1x5 in de theoretische vakken. Nederlands moet minimaal een 6 zijn.
 • Je bent gezakt mavo TL of GL
 • Je hebt een diploma vmbo-KB (kader) met gemiddeld 6,5 en zonder onvoldoendes in de theorievakken.

Mavo wordt alleen in Roosendaal aangeboden.

Welke vakken worden aangeboden op mavo 4?

De aangeboden vakken zijn: Nederlands, Engels, Frans, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, economie, wiskunde, biologie, maatschappijleer, nask 1 en nask 2.
Mavo wordt alleen in Roosendaal aangeboden.

Wat zijn de toelatingseisen voor havo 5?

 • Je hebt een eindrapport van havo 4 naar havo 5 met niet meer onvoldoendes dan 3x5 of 1x4/1x5; voor de kernvakken minimaal 6/6/5 of
 • Je hebt een eindrapport van vwo 4 naar vwo 5 met niet meer onvoldoendes dan 3x5 of 1x4/1x5; voor de kernvakken minimaal 6/6/5 of
 • Je bent gezakt voor havo 5 of Je bent blijven zitten in vwo 5

 

Welke vakken worden aangeboden in havo 5?

Havo 5 heeft de volgende vakken: Nederlands, Engels, Frans, Duits, wiskunde A en wiskunde B, biologie, economie, geschiedenis, aardrijkskunde, management en organisatie, maatschappijwetenschappen, scheikunde, natuurkunde, maatschappijleer, profielwerkstuk en eventueel rekenen.

 

Wat is de havo in 2 jaar?

Voor leerlingen met een vmbo-tl/gl achtergrond en leerlingen die niet voldoen aan bovengenoemde toelatingseisen voor havo 5, duurt de opleiding havo twee jaar. Ze worden voor maximaal 4 examenvakken in het eerste jaar toegelaten. De overige vakken doe je in het tweede jaar. In het eerste leerjaar moet je minstens drie van de vier certificaten behalen. Indien er twijfel bestaat over geschiktheid of haalbaarheid van de gewenste opleiding, dan ligt de uiteindelijke beslissing bij het vavo. De stap van mavo 4 naar havo 5 voor de vakken Frans, Duits en Nederlands is groot. Daarom gaan we uit van een tweejarig traject voor die vakken; je doet het examen in het tweede jaar.

 

Welke vakken worden aangeboden in de havo in 2 jaar?

De leerling kan kiezen uit de volgende vakken: Nederlands, Engels, Frans, Duits, wiskunde A, wiskunde B, biologie, economie, geschiedenis, aardrijkskunde, scheikunde, natuurkunde, maatschappijwetenschappen en management en organisatie. De vakken maatschappijleer en rekenen sluit je ook af in het eerste jaar.

 

Wat zijn de minimale toelatingseisen voor vwo 6?

 • Je bent gezakt voor vwo of
 • Je hebt een havo5-diploma met voldoendes voor de relevante vakken of
 • Je hebt een eindrapport van vwo 5 naar vwo 6 met maximaal 3 onvoldoendes voor relevante vakken bij een volledig pakket.

 

Welke vakken worden aangeboden in vwo 6?

VWO 6 heeft de volgende vakken: Nederlands, Engels, Frans, Duits, wiskunde A, wiskunde B. wiskunde C en wiskunde D (alleen in Breda), biologie, economie, geschiedenis, aardrijkskunde, management en organisatie, maatschappijwetenschappen, scheikunde, natuurkunde, maatschappijleer, profielwerkstuk en eventueel rekenen.

 

Wat voor diploma krijg je?

Op het diploma van het vavo kun je niet zien welke vakken je eerder of later gehaald hebt. Je kunt wel zien of een vak afgesloten is op mavo-, havo- of vwo-niveau. Ook uitbestede leerlingen krijgen een diploma van het vavo. Indien een gymnasiumvak wordt meegenomen van de oude school kan het vavo ook een gymnasiumdiploma uitgeven.

 

Kun je bij het vavo in januari examen doen?

Nee, de centrale examens zijn altijd in de maanden mei/juni.

 

Wat is een septemberdiploma?

Een septemberdiploma is een efficiënte leerweg om instroom naar mbo, hbo of wo mogelijk te maken. Het is toegestaan om binnen één school-/examenjaar examen te doen in september en daarna in juni/juli examen te doen op een hoger niveau.
Een leerling die in schooljaar 2018-2019 zakt op vwo, kan in sommige gevallen in september al opgaan voor een havodiploma, omdat het havodiploma een vak minder heeft dan vwo. Deze constructie is mogelijk als een onvoldoende cijfer voor klassieke talen of Frans of Duits of wiskunde weggestreept kan worden. Of één van de genoemde vakken kan vervallen is afhankelijk van het profiel en de profieleisen en de resultaten voor de andere vakken. De leerling moet voor het septemberdiploma wel een toets maken over de hele stof van het vak maatschappijleer óf het profielwerkstuk op havoniveau herschrijven. Een leerling van mavo, havo of vwo die een compensatiepunt te kort komt om te slagen, kan door het verbeteren van het cijfer voor maatschappijleer of het profielwerkstuk ook voldoen aan de eisen voor een diploma. Een septemberdiploma kun je uitsluitend bij het vavo behalen. De kosten voor het septemberdiploma bedragen € 350,-.

 

Heeft het vavo toetsweken / schoolexamenweken?

Het schooljaar is verdeeld in drie periodes voor de examenklassen. Op het einde van elke periode volgt een schoolexamenweek. Sommige schoolexamens vallen buiten die weken. Meer daarover vind je in het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). Na deze drie periodes volgt de voorbereiding op het centraal examen.

 

Zijn de lessen verplicht?

Het ligt voor de hand dat je naar school gaat en de lessen volgt als je je inschrijft voor een studie. Zo niet, dan kan dat leiden tot maatregelen en zelfs uitschrijving. Als je jonger bent dan 18 jaar is lesbezoek wettelijk verplicht. Verzuim wordt dan altijd gemeld bij het Verzuimloket. Boven de 18 jaar zijn de lessen ook verplicht. Als je bij ons een onderwijsovereenkomst tekent verplicht je je namelijk tot het volgen van de lessen. Absentie wordt ook gemeld bij de leerplichtambtenaar, zeker als je nog niet voldaan hebt aan de kwalificatieplicht.

 

Hoe kun je je aanmelden?

aanmelden voor het schooljaar 2018-2019 is voorbij. Je kunt niet tussentijds instromen. Vanaf 15 april 2019 kun je hier aanmelden voor het schooljaar 2019-2020. 

 

Wat moet je nog meer doen als je wordt uitbesteed?

Na de digitale aanmelding (mogelijk vanaf 15 april 2019) moet je ook het doorstroomformulier downloaden en afdrukken. Deel 1 moet je zelf invullen en deel 2 moet jouw vorige school invullen. Voor uitbestede leerlingen geldt daarnaast ook: op de laatste bladzijde moet de verklaring uitbesteding worden ingevuld en ondertekend door iemand van de leiding van je vorige school. Bovendien hebben we voor uitbestede leerlingen het IBAN-rekeningnummer, de naam van de rekeninghouder en het adres nodig i.v.m. terugbetaling van het boekengeld door de uitbestedende school. Het compleet ingevulde doorstroomformulier kun je versturen naar onze school of afgeven op de locatie Breda of Roosendaal.

 

Tot wanneer kun je je aanmelden?

Je kunt je aanmelden tussen 15 april en 15 september 2019 voor het schooljaar 2019-2020. De intakegesprekken vinden plaats tot 10 juli en na de zomervakantie, voorafgaand aan de start van het schooljaar op 21 augustus. Houd er wel rekening mee dat de groepen al veel eerder vol kunnen zijn.

 

Wanneer start het nieuwe schooljaar?

Alle leerlingen beginnen met een informatieve bijeenkomst op woensdag 21 augustus 2019. De lessen beginnen op maandag 26 augustus 2019. 

 

Waarom is een intakegesprek nodig?

Omdat wij er zeker van willen zijn dat je op het juiste niveau instroomt, krijg je een persoonlijk intakegesprek, waarbij we de individuele mogelijkheden bespreken. De intaker bespreekt met jou in detail hoe jouw schooltraject binnen het vavo eruit gaat zien.

 

Wat moet je voor de intake meebrengen?

 • Een bewijs van eerdere opleidingen (diploma, cijferlijsten, rapport)
 • In geval van vrijstellingen: gewaarmerkte kopieën / bewijzen · Je identiteitsbewijs met Burgerservicenummer
 • Een compleet ingevuld doorstroomformulier (als je dat nog niet eerder opgestuurd of afgegeven hebt op de locatie Breda of Roosendaal)
 • Voor de inschrijving van 16- en 17-jarigen moeten de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger tekenen.
 • Een dyslexieverklaring indien je dyslectisch bent of een dyscalculieverklaring bij vastgestelde dyscalculie.
 • Een IBAN-nummer als je uitbesteed wordt.
 • Heb je nog een pasfoto liggen, breng die dan mee, maar we kunnen ook op school een foto maken. Let op: als je de benodigde papieren niet bij je hebt bij het intakegesprek kan dat vertraging geven.


Wanneer ben je een voltijdleerling?

Een leerling telt als voltijd voor DUO, als hij/zij alle examenvakken van het diploma in één jaar doet. Alle uitbestede leerlingen vallen ook onder de voltijdregeling, onafhankelijk van het aantal vakken.

 

Wat zijn de kosten van de opleiding?

Bij inschrijving moet je tekenen voor de betaling van de studiekosten. De betaling geschiedt via een acceptgiro die je in oktober/november ontvangt.

 • Een voltijdleerling betaalt lesgeld à € 1155,- ( tarief 2018-2019) aan DUO en komt in aanmerking voor een maandelijkse tegemoetkoming scholieren.
 • Een deeltijdleerling betaalt cursusgeld (tarief 2018-2019) van €27,10 per les op het rooster (ongeveer €170,- per vak; het exacte bedrag is afhankelijk van het aantal lessen) en komt mogelijk in aanmerking voor tegemoetkoming deeltijders.
 • Leerlingen die ingeschreven zijn via het VO (uitbesteding) betalen geen lesgeld of cursusgeld en hebben recht op gratis schoolboeken. Je komt in aanmerking voor een maandelijkse tegemoetkoming scholieren.
 • De kosten voor het septemberdiploma bedragen €350,-. Dit bedrag is niet gesubsidieerd.

 

Kun je studiefinanciering krijgen?

Voor het vavo geldt hetzelfde als voor het gewone voortgezet onderwijs. Er zijn regelingen voor tegemoetkoming in de studiekosten: tegemoetkoming scholieren en tegemoetkoming deeltijders, niet te verwarren met studiefinanciering. Zie hiervoor www.duo.nl. Voor minderjarigen is er de kinderbijslag en het kindgebonden budget.

 

Kun je een jaarkaart voor gratis openbaar vervoer krijgen?

Nee, want een OV-kaart krijg je alleen als je ingeschreven staat bij het mbo, hbo of universiteit.

 

Wat zijn de kosten voor boeken en hoe kom je eraan?

Via www.iddink.nl kun je de boeken die je nodig hebt huren. De kosten van de boeken verschillen per vak en per niveau. Bijvoorbeeld: de koopprijs voor de boeken van geschiedenis mavo is minder dan voor geschiedenis havo. De huurprijs via Iddink bedraagt 34% van de nieuwprijs. Werkboeken zijn niet te huur. Uitbestede leerlingen hebben recht op gratis schoolboeken, maar woordenboeken, een atlas, een rekenmachine e.d. vallen daar niet onder.

 

Wat is de afstand vanaf het station?

Locatie Breda, Ganzerik 76

Vanaf station Prinsenbeek:

 • Lopen: 20 minuten (1,6 km) of
 • Fietsen: 6 minuten of
 • Bus 13 minuten (Buslijn 2)

Vanaf centraal station Breda:

 • Fietsen: 20 minuten (5,6 km) of
 • Bus 39 minuten (Buslijn 2) 

Locatie Roosendaal, Hoogstraat 126

Vanaf station Roosendaal:

 • Lopen: 11 minuten (950 meter) of
 • Fietsen: 4 minuten of
 • Bus 10 minuten (Buslijn 2)

Zijn de lessen overdag of ‘s avonds?

In principe zijn de lessen overdag tussen 8.45 uur en 17.10 uur

Wat zijn de lestijden?

Wanneer je op school moet zijn, is afhankelijk van de lessen die je volgt. Meestal worden twee lessen aaneengesloten geroosterd. Bijvoorbeeld voor Nederlands mavo zijn er 4 lessen van 40 minuten. Die zijn verdeeld over twee blokken van 80 minuten. Afhankelijk van de vakken die je kiest, kunnen de lessen verspreid zijn over de dagen van de week.

 

Hoe is de leerlingbegeleiding geregeld?

Elke leerling krijgt een mentor. Daarnaast is er leerlingbegeleiding voor vragen of een gesprek over schoolse of persoonlijke zaken. Leerlingen kunnen vrij binnenlopen of een afspraak maken. De leerlingbegeleiders kunnen leerlingen uitnodigen om te komen praten. Dat kan nodig zijn vanwege absentie, gedrag, huiswerk, behaalde cijfers of op verzoek van docenten. Verder kunnen leerlingen een gesprek aanvragen bij de decaan als ze vragen hebben of advies willen op het gebied van de keuze voor een vervolgopleiding. Daarnaast is er het team StudentenSupport, dat bestaat uit een orthopedagogisch ondersteuner, schoolmaatschappelijk werkers, een bestemmingscoördinator en een vertrouwenspersoon.Kan ik langskomen met mijn vragen?

Elke woensdagmiddag van maart tot en met mei is er van 15.00 uur tot 16.30 uur een inloopspreekuur op beide locaties.

 

Contact

VAVO Breda

Ganzerik 76
4822 RK Breda
Tel. 076-5784700
E-mail: infovavobreda@rocwb.nl

VAVO Roosendaal

Hoogstraat 126
4702 ZW Roosendaal
Tel. 0165-554990
E-mail: infovavoroosendaal@rocwb.nl

Aanmelden

De aanmelding voor het schooljaar 2018-2019 is voorbij. Je kunt niet tussentijds instromen. Vanaf 15 april 2019 kun je hier aanmelden  voor het schooljaar 2019-2020.