Strategie

Onze ambitie is zorgen dat onze leerlingen en studenten kansrijk en wendbaar zijn, op het moment dat ze klaar zijn met hun opleiding, zodat ze zijn voorbereid op de flexibele arbeidsmarkt van de toekomst.

  • Goed en toekomstgericht beroepsonderwijs moet onze leerlingen en studenten toerusten voor een steeds sneller veranderende wereld van werk. We maken hen blijvend kansrijk en wendbaar in veranderende omstandigheden.
  • De keuze voor 'loopbaanleren'biedt daarvoor de onderwijsaanpak.
  • Dat sluit aan bij onze kernwaarden:
    • de mens centraal - we stellen de leerling en student voorop bij keuzes die we maken
    • ondernemendheid - we leren hen met ondernemendheid, wendbaar, in te spelen op veranderingen
    • duurzaam - zo worden ze beroepskrachten van de toekomst en zijn ze kansrijk in hun loopbaan


Strategie 2020 in woord

Een uitgebreide beschrijving van de Strategie 2015-2020 kun je hier doorbladeren. Een verkorte versie lees je hierna:

Wat willen we in 2020 bereiken?

Onze ambities zijn stevig. We willen een koploper zijn binnen het beroepsonderwijs in onze regio. Dat doen we met hoogwaardig onderwijs, waarmee leerlingen en medewerkers het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarnaast is het onze missie om een bijdrage te leveren aan het versterken van de regio.

Waar staan we nu?

ROC West-Brabant is een van de grootste ROC’s in Nederland. Ook met die omvang slagen wij er in de menselijke maat te behouden. We bieden onze leerlingen de kans om hun talenten te ontwikkelen als basis voor hun toekomst. Voor het regionaal bedrijfsleven zijn we een belangrijke leverancier van starters en bijscholing.

Wat komt er op ons af?

We leven in een tijd waarin arbeid steeds flexibeler wordt, technologische ontwikkelingen gaan sneller en de eisen die aan vaste krachten of flexwerkers worden gesteld veranderen steeds opnieuw. De maatschappij en de arbeidsmarkt waarin onze afgestudeerden aan de slag gaan zijn dus voortdurend in beweging. Als instelling voor beroepsonderwijs willen wij hier tijdig en flexibel op inspelen.

Hoe gaan we dat doen?

We gaan ons concentreren op drie speerpunten: leren, ontwikkelen en samenwerken.

Speerpunt 1: Leren.

Wij bereiden onze leerlingen optimaal voor op de nieuwe werkelijkheid van de arbeidsmarkt. Dit doen we door de loopbaan centraal te stellen in ons onderwijs en ons te richten op het ontwikkelen van het leer- en aanpassingsvermogen van onze leerlingen. We geven hen een stevige vakinhoudelijke basis mee en werken continu aan hun loopbaanvaardigheden.

Wij bieden de gelegenheid om een meer persoonlijke en praktijkgerichte leerroute te volgen: meer mogelijkheden voor eigen tempo en meer ruimte voor eigen keuzes. Zo ontwikkelen onze leerlingen het vermogen om zich te kunnen handhaven op een arbeidsmarkt die nieuwe eisen blijft stellen.

Speerpunt 2: Ontwikkelen.

Zelf blijven we ook bij, door ons voortdurend te ontwikkelen. De professie van een onderwijsgevende is immers niet meer dezelfde als 10 jaar geleden. We zorgen er ook voor, waar nodig, kennis te behouden en nieuwe kennis en praktijkervaring aan te trekken.

ROC West Brabant zal meer dan voorheen investeren in relevante praktijkervaring voor medewerkers. Zo bouwen we aan een leergemeenschap die alert en structureel blijft werken aan eigentijds onderwijs en kunnen wij onze leerlingen beter ondersteunen bij hun loopbaankeuzes.

Speerpunt 3: Samenwerken.

We halen de banden met onze werkvelden verder aan. Daar vindt immers de vernieuwing plaats. Door daarnaast in de regio gericht af te stemmen met het primair-, voortgezet- en vervolgonderwijs spelen we beter in op de behoeften van leerlingen. Het gevolg: beter aansluitende leerlijnen en betere doorstroommogelijkheden.

Ook binnen ons ROC zullen we elkaar meer dan voorheen opzoeken en versterken. Met een samenhangend aanbod van hoogwaardige voorzieningen kan West-Brabant zich profileren als excellente onderwijsregio.

Wat is het resultaat?

In ons meerjarenplan hebben we duidelijke en inspirerende keuzes gemaakt, met loopbaanleren als voornaamste uitgangspunt. Meer dan ooit staan daarbij de leerlingen centraal: zij zijn het die daarvan zullen profiteren. Door te kiezen voor hun vakmanschap en hun ontwikkeling zullen zij blijvend grip krijgen op hun toekomstige loopbaan. Het maakt hen kansrijk en wendbaar. En dat is waar het ons om gaat.