Projecten met raakvlakken

Op dit moment zijn er in het kader van die gewenste aanpak naast dit project nog twee projecten binnen de regio concreet in voorbereiding, te weten:

West-Brabant leert en werktopgezet door de gemeente Breda in samenwerking met het vso- en pro-onderwijs

Het Actieplan jeugdwerkeloosheid West-Brabant
onder leiding van het RPA i.s.m. het Werkgevers Service Punt (WSP).


De drie projecten hebben echter zoveel raakvlakken dat zij bij voorkeur door de initiatiefnemers met elkaar in samenhang gebracht worden. Daarmee wordt namelijk de voorwaarde geschapen om binnen de regio tot één coherente en duurzame aanpak voor ongediplomeerde jongeren te komen. Tevens sluit het aan bij de ambities van de regio:
  • Eenduidige regionale aanpak arbeidstoeleiding en terugdringen voortijdig schoolverlaten
  • Bestrijden jeugdwerkloosheid
  • Bevorderen participatie